Polityka prywatności

Dowiedz się, kto jest administratorem twoich danych osobowych.

Dokument Polityka Prywatnoci jest wyrazem dbałoci Administratora o prawa osób odwiedzajcych www.captainsalsa.eu, zwanej dalej Captain Salsa, korzystajcych z usług oferowanych za jego porednictwem.

Administrator danych osobowych

2. Administratorem danych osobowych Uytkowników Captain Salsa jest: Captain Salsa, ul. Wybickiego 22 c/3, 82-200 Malbork NIP 5791615521

Adres e-mail: [email protected]

Podstawa, cel i zakres przetwarzania

3. Administrator danych owiadcza, e przetwarza dane osobowe Uytkowników zgodnie z: art. 6 ust.1 lit. b) – tj. przetwarzanie jest niezbdne do wykonania umowy, której stronjest osoba, której dane dotycz, lub do podjcia działana żądanie osoby, której dane dotycz, przed zawarciem umowy; lub art. 6 ust. 1 lit. a) tj. na podstawie zgody właciciela danych w pozostałych przypadkach.

4. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia umowy wiadczenia usługi realizowanej za porednictwem Captain Salsa lub w celu wskazanym w odpowiedniej zgodzie. Administrator danych przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbdnym dla tych celów i przez okres niezbdny do realizacji umowy lub do momentu cofnicia zgody przez uytkownika Captain Salsa, lub do momentu zakoczenia działalnoci Captain Salsa

5. Administrator podejmuje wobec osób, które wyraziły na to zgoddziałania okrelone mianem profilowania, gdzie „profilowanie” oznacza dowolnformzautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny jej osobistych preferencji, zainteresowa. Profilowanie danych na prowadzonym przez Administratora danych Captain Salsa wykorzystywane jest do lepszego rozpoznawania potrzeb Uytkowników i lepszego doboru ofert dla zainteresowanych Uytkowników.

6. W przypadku osób, które wyraziły zgodna profilowanie, Administrator danych, zgodnie
z art. 22 ust. 3 RODO wdraa właciwe rodki ochrony praw, wolnoci i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotycz, a co najmniej

prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, do wyraenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji o profilowaniu. Osoba podlegajca profilowaniu moe realizowaswoje prawa za pomockontaktu pod adresem mailowym: [email protected]

7. W Captain Salsa sgromadzone nastpujce dane osobowe Imi, nazwisko; Adres e-mail; Numer telefonu; Wizerunek.

8. Odbiorcami (procesorami powierzenia) danych osobowych bd: podmioty zapewniajce obsługi utrzymanie Captain Salsa, tj. obsługprawn, a w przypadku rozliczefinansowych podmiot wykonujcy usługobsługi kadrowo – ksigowej na rzecz Administratora Danych Osobowych oraz podmioty zapewniajce obsługinformatyczni podmioty bdce włacicielami oprogramowania do profilowania, w tym podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wymiana danych osobowych z ww. podmiotami jest regulowana przez umowy powierzenia danych osobowych bdzgodnie ze stosownymi regulaminami wiadczeniem usług.

9. Dane osobowe Uytkowników Captain Salsa nie sudostpniane stronom trzecim, za wyjtkiem sytuacji gdy ich celem jest profilowanie, oraz w sytuacji gdy udostpnienie takie wynika z obowizujcych przepisów prawa, obligujcych administratora danych osobowych do przekazania ich uprawnionym podmiotom.

10. Administrator gromadzi tzw. logi Captain Salsa, dotyczce prawidłowego działania Serwisu i bezpieczestwa (w tym adresy IP komputerów wchodzcych na stron) jednake nie wiąże ich w aden sposób z danymi osobowymi. Na podstawie plików logów mogbygenerowane statystyki stanowice pomoc w administrowaniu Captain Salsa. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujcych osoby odwiedzajce Serwis.

Uprawnienia Uytkowników. Prawo dostpu do danychZgodnie z art. 15–22 RODO kademu Uytkownikowi przysługujnastpujce prawa:

1. Prawo dostpu do danych (art. 15 RODO)

Osoba, której dane dotycz, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane sdane osobowe jej dotyczce, a jeeli ma

to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostpu do nich.
Zgodnie z art. 15 RODO Administrator dostarczy osobie, której dane dotycz, kopidanych osobowych podlegajcych przetwarzaniu.

2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Osoba, której dane dotycz, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczcych jej danych osobowych, które snieprawidłowe.

3. Prawo do usunicia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)

Osoba, której dane dotycz, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunicia dotyczcych jej danych osobowych, a Administrator ma obowizek bez zbdnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeeli zachodzi jedna z nastpujcych okolicznoci:

a) dane osobowe nie sjuniezbdne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b) osoba, której dane dotycz, cofnęła zgod, na której opiera siprzetwarzanie;

c) osoba, której dane dotycz, na mocy art. 21 ust. 1 RODO wnosi sprzeciw, wobec ich przetwarzania i nie wystpujnadrzdne prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Osoba, której dane dotycz, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania dotyczcych jej danych osobowych w nastpujcych przypadkach:

– kiedy dane snieprawidłowe – na czas do ich poprawy;

– osoba, której dane dotycz, wniosła sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora snadrzdne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotycz;

– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotycz, sprzeciwia siusuniciu danych osobowych, żądajc w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

5. Prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO)

Osoba, której dane dotycz, ma prawo otrzymaw ustrukturyzowanzym, powszechnie uywanym formacie nadajcym sido odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczce, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłate dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.

6. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

Jeeli dane osobowe sprzetwarzane na potrzeby marketingu bezporedniego, osoba, której dane dotycz, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczcych jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania,

w zakresie, w jakim przetwarzanie jest zwizane z takim marketingiem bezporednim.

7. Uytkownik moe realizowaswoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres e-mail: [email protected] Żądanie, w celu poprawnej identyfikacji, winno bywysłane z adresu e-mail, z którego dokonano rejestracji w Captain Salsa. Jest to realizacja art. 12 ust. 6 RODO. Żądanie mona równiezłoydroglistown, wysyłajc na adres korespondencyjny firmy prowadzonej przez Administratora list polecony zawierajcy takie żądanie.

8. Zgodnie z przepisami prawa Administrator do miesica czasu udziela osobie, która złoyła żądanie odpowiedzi na temat podjtych działa. Jeli Administrator nie podejmie takich działa, poinformuje o tym fakcie osobskładajcą żądanie.

9. Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzdu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: GIODO).

Zabezpieczenia

1. Captain Salsa zaopatrzony jest w rodki bezpieczestwa, majce na celu ochrondanych osobowych pozostajcych pod kontrolAdministratora przed utrat, niewłaciwym wykorzystaniem
i modyfikacj. Administrator posiada równiestosowndokumentacjoraz wdroył stosowne procedury zwizane z ochrondanych osobowych w firmie.

2. Administrator zapewnia, e chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowizujcymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczestwa, a w szczególnoci:

  1. do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych majbezporedni dostp zgodnie z art. 29 RODO jedynie upowanieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujce siobsługCaptain Salsa, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa;

  2. Administrator owiadcza, izlecajc innym podmiotom wiadczenie usług, wymaga od partnerów zgodnie z dyspozycjart.28 RODO, zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umów powierzenia, w których partnerzy potwierdzajstosowanie standardów oraz prawa kontroli zgodnoci działania tych podmiotów z tymi standardami.

  3. W celu zapewnienia naleytej ochrony usługom wiadczonym przez siebie drogelektroniczn, Administrator Captain Salsa stosuje wysoki poziom zabezpieczewłącznie z ochronkryptograficzntransmisji danych osobowych (protokół SSL) zgodnie z częściC do Rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadaurzdzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100 poz.1024).

  4. Ze wzgldu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług wiadczonych drogelektronicznmoe siwizaz zagroeniami, niezalenie od dochowania przez Administratora danych naleytej starannoci.

Mechanizm Cookies. Odnoniki do innych stron

Niektóre obszary i funkcje Serwisu mogwykorzystywatzw. cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Uytkownika, identyfikujce go w sposób potrzebny do umoliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane smidzy innymi do zapamitywania danych niezbdnych do logowania uytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przegldarkUytkownika oraz nieusuwanie ich z dysku.

Cookies:

 

1. Serwis korzysta z plików cookies “sesyjnych” (zapisywanych do czasu opuszczenia Captain Salsa lub zamknicia przegldarki) oraz
“sta
łych” (zapisywanych na komputerze Uytkownika na okrelony czas).

2. Uytkownicy Captain Salsa mogdokonazmiany ustawiew tym zakresie. Przegldarka internetowa umoliwia usunicie i blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte sw pomocy lub dokumentacji danej przegldarki internetowej, m.in.:
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.

3. Wyłączenie plików cookies najczęściej spowoduje ograniczenie lub zablokowanie niektórych funkcjonalnoci Serwisu.

Pliki cookies podmiotów trzecich:

1. Na stronach Captain Salsa wykorzystywane spliki cookies strony trzeciej – Google Analytics oraz Facebook Pixels. Wicej informacji mona znaleźć na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 oraz https:// web.facebook.com/privacy/explanation

2. Pozyskane dane swykorzystywane do celów prowadzenia statystyk serwisu, analityki, rozwoju, reklamy i marketingu.

Zmiany Polityki Prywatnoci

1. Administrator Captain Salsa zastrzega sobie prawo zmiany powyszej Polityki Prywatnoci w kadej chwili i miejscu, jednoczenie zobowizujc sido niezwłocznego opublikowania nowej Polityki Prywatnoci na stronach Serwisu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Uytkowników.

2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właciwoci stron internetowych Captain Salsa, a take zaprzestania działalnoci, przeniesienia praw do Serwisu na osobtrzecioraz dokonania wszelkich czynnoci prawnych dozwolonych przez obowizujce przepisy prawa. 

 
English EN Polish PL
Select your currency
USD Dolar amerykański